Chính sách bảo hành

Dịch Vụ

  • Chính sách bảo hành

    1. Điều khoản bảo hành này được áp dụng cho xe Ô tô Toyota mới do Công ty Toyota Tân Cảng phân phối thông qua các đại lý ủy nhiệm và chỉ có giá trị trong phạm vi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.