Bảo dưỡng định kỳ

Dịch Vụ

  • Bảo dưỡng định kỳ

    Quý khách cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng vận hành tùy vào điều kiện nào đến trước. Các cấp bảo dưỡng bao gồm: